Om Pharos

Stiftelsen Pharos är en politiskt oberoende insamlingsstiftelse som värnar om människans frihet och demokrati och upplyser om hoten mot människan, mot våra gemensamma livsmiljöer och mot det öppna samhället.

Stiftelsen Pharos hemsida

WEBSHOP

Kontakta oss

abstract-light-sunset-wallpaper-hd-2

Vår strävan i allt vi gör är att hålla oss utanför de falska dikotomierna. Kritik mot specifika ideologier som vi uppfattar som hot mot demokrati, kulturarv eller människans frihet innebär inte att vi sympatiserar med den ideologins synbara motsats. Det borde inte behöva påpekas men för att undvika missförstånd:

  • Man kan kritisera nyliberalism utan att vara kommunist.
  • Man kan kritisera kulturprogressivism utan att vara reaktionär.
  • Man kan kritisera globalism utan att vara nationalistisk althöger.
  • Man kan ifrågasätta vissa klimatlösningar utan att vara oljelobbyist.
  • Man kan varna för farorna med forcerad teknikutveckling utan att vara luddist.

Vi eftersträvar balansen mellan ytterligheterna, med respekt för både individen och gruppen.

“Tänka rätt är stort men tänka fritt är större”

Sverige är ett litet land. Så litet, har det sagts, att här bara ryms en åsikt i taget. Så illa är det kanske inte men debatter, i media såväl som inom vetenskapen, har ibland fått kritik för alltför smala åsiktskorridorer där många ämnen och tolkningar då stängs ute.

Sverige har också beskrivits som ett land kännetecknat av konflikträdsla, där strävan efter samförstånd och konsensus premieras. Det går kanske därför att förklara denna tendens till likriktning som delvis kulturellt betingad. Men bara delvis. Kampen om företräde av problemformulering och om vad som får sägas rymmer en bredare dynamik där även politik, prestige och konkurrens om forskningsfinansiering spelar roll.

Stiftelsen Pharos valspråk ovan travesterar Uppsala Universitets kända devis hämtad från juristen Thomas Thorild som studerade i Uppsala på 1700-talet. Syftet är emellertid inte att polemisera mot denna anrika institution och dess månghundraåriga historia, utan vi riktar oss mot samtiden: stiftelsen Pharos har skapats då vi ser ett behov av att bredda åsiktskorridorerna i dagens debattklimat.

Oliktänkande är inget självändamål och det är ingen självklarhet att den som tänker fritt även tänker rätt. Men stiftelsen Pharos ser det som värdefullt att uppmuntra ett fritt sanningssökande. I den meningen vill stiftelsen Pharos fungera som en tankesmedja i ordets rätta bemärkelse. Här skall formas och förmedlas nya tankar i full frihet – utan sneglande på vad som är ”korrekt” eller gångbart.

Stiftelsen Pharos välkomnar därför alternativa frågeställningar, problemformuleringar och förklaringar inom angelägna ämnen. Enda förbehållet är att det sker på vetenskaplig grund.

Historien får sedan utvisa om det som idag anses fel kan vara rätt om det fått sägas fritt.