Idén om Världshjärnan – The World Sensorium

Av Jacob Nordangård

Under arbetet på min avhandling under sena 00-talet fann jag att en av de tidiga företrädarna för den transhumanistiska visionen var Oliver Reiser (1895 – 1974), en filosofiprofessor från University of Pittsburg i USA. Han beskrev i ett antal böcker och artiklar från 1930-talet och framåt utvecklandet av ett världsomspännande tankemembran, the World Sensorium. En kollektiv organism där hela mänskligheten skulle ingå och vara teknologiskt sammanlänkad.

Detta byggde delvis på H.G. Wells idéer med en världshjärna samt jesuitprästen och evolutionsforskaren Pierre Teilhard de Chardins Noosfär. Denna organism skulle dessutom samordnas och styras av en världsorganisation/världsregering och förenas av en gemensam världsfilosofi och ett universellt trossystem. Enligt Reiser representerade detta återuppbyggnaden av det legendariska Solomons tempel. Men inte fysiskt i Jerusalem utan genom ett världsomspännande teknologiskt system med satelliter, kablar och antenner.

Metoden för att uppnå detta gick bland annat ut på att utveckla ”radio-eugenics”. Detta innebar att evolutionen skulle styras för att förbättra/uppgradera människans funktioner, beteenden och hälsa med teknologisk hjälp. Detta skulle ge upphov till en ny supermänniska.

Mankind must now take the next step: the conscious control or guidance of human evolution. (Oliver Reiser)

Reiser benämnde denna vision Cosmic Humanism och projektet gick under namnet Prometheus-Krishna. Dessa tankar var tydligt inspirerade av teosofins och frimureriets evolutionära principer där människan alkemistiskt ska transformeras och uppnå en gudalik status eller perfektion (Reiser publicerade frekvent artiklar i teosofiska Lucis Trust tidning The Beacon). I Reisers vision skulle det dock inte ske genom ett individbaserat och frivilligt utvecklingsarbete utan det skulle med teknologisk och vetenskaplig hjälp utföras kollektivt på hela mänskligheten, med eller utan deras vetskap och godkännande.

Reiser skrev också att skruvarna behövde dras åt i den framtida världsfederationen. Det som var i åtanke var ett mer kontrollerat cybernetiskt system där individen skulle underordnas den kollektiva världsorganismen.

What kind of ”world order” are we here concerned with? Surely one obvious distinction is between a loosely organized or ”open” society and a tightly knit or ”closed” society of a totalitarian form of social order. At the present time we have a loose world order, such as embodied in the present United Nations Organization. Those of us who believe in the necessity for a world federation will want us to foster the forces and agencies working toward political and economic integration, thus tightening up somewhat the loose order into a planetary federation of friendly people. (Oliver Reiser, fetstil tillagd)

Den grandiosa planen sammanfattades i Reisers sista bok Cosmic Humanism and World Unity som gavs ut postumt av tankesmedjan World Institute i New York.[1] Institutet, som var beläget vid United Nations Plaza, hade grundats av timmermagnaten Julius Stulman med syfte att finna praktiska lösningar på mänsklighetens problem.[2] Ett kontor var även symboliskt placerat i Jerusalem. Grundandet hade skett efter konsultation från framstående forskare som matematikern John von Neumann, Walter W. Stewart (ordförande för Rockefeller Foundation 1940-50) och Albert Einstein vid Institute for Advanced Study, Princeton.

Institutet försvann snart från radarn men redaktören (tillsammans med Stulman) för World Institutes bokserie, den ungerske systemfilosofen Ervin Laszlo, förde efter Reisers död idéerna vidare till en större publik. Nätverket var stort, internationellt och verkade på bägge sidor av järnridån. Genom Laszlos bok Macroshift från 2001 (med förord av Arthur C. Clark, författare till 2001 – En rymdodyssé) presenterades senare en populariserad version av Oliver Reisers plan för världen.

Ervin Laszlo, Club of Budapest

Den teosofiskt orienterade Laszlo var medlem av den mycket inflytelserika miljötankesmedjan Romklubben. En futuristiskt inriktad sammanslutning av forskare, ekonomer, näringslivsledare och f.d. statschefer med syfte att belysa vilka utmaningar mänskligheten står inför samt föreslå lösningar genom vetenskaplig analys, kommunikation och rekommendationer. Romklubben började under 1970-talet larma om industrialismens baksidor och att världens resurser inte skulle räcka till om världsbefolkningen och världsekonomin fortsatte att växa. Mycket tidigt infann sig klimathotet på deras agenda (styrelsemedlemmen Carroll L. Wilson sammanställde exempelvis rapporten Study of Mankinds Impact on the Climate inför FN:s miljökonferens i Stockholm 1972).

There is no more opportune moment for radical change than in the aftermath of a world catastrophe. (Warren Wagar, World Future Society)

Romklubbens katastrofbudskap integrerades i sammanhanget med lösningar av det slag som Reisers utopiska världscivilisation gav uttryck för. En informationsteknologisk revolution som skulle ge upphov till en fredlig värld i balans. Ett motståndskraftigt system med cybernetisk centralplanering. Alternativet var undergången. Laszlo skrev rapporten Goals for Mankind (utgiven 1977) åt Romklubben där detta budskap predikades. Denna hållbara utopi skulle enligt deras datamodeller ha en ideal världsbefolkning på 500 miljoner och delas in i ömsesidigt beroende världsregioner. Detta budskap var också väl integrerat i den futuristiska sammanslutningen World Future Society. Här ingick förutom Laszlo bland annat Al Gore, futuristen/New Age-gurun Barbara Marx Hubbard, Alvin Toffler och Willis Harman från Stanford Research Institute. Alla dessa var viktiga aktörer i förhållande till agendans genomförande.

Hans Joachim Schellnhuber föreläser på Kungliga Vetenskapsakademin i Stockholm, i sällskap med Isaac Newton och Johan Rockström

Romklubbens och Laszlos/Reisers idéer om ett cybernetiskt planerat världssamfund har under senare år plockats upp av miljömäktiga män från Romklubbsfamiljen som Johan Rockström vid Stockholm Resilience Center och hans vän, påvens vetenskapliga rådgivare Hans Joachim Schellnhuber från Potsdaminsitutet i Tyskland. Deras alarmistiska undergångsbudskap har det senaste decenniet haft en stor tyngd med att både forma miljörörelsens och den allmänna opinionens uppfattningar i klimatfrågan. Dessutom är de rådgivare åt det politiska toppskiktet och är frekventa deltagare vid World Economic Forum.

Båda har pekat på behovet av en planetär institutionell förvaltning ledsagat av en teknologisk revolution för att hantera ”den stora omställningen” och lösa världens problem. Schellnhuber refererar bland annat till ett geocybernetiskt kontrollsystem av människor och resurser.[3] Dessutom så tangerade han 2009 Laszlos uttalande om att världsbefolkning behövde hållas under 1 miljard invånare för att vara bärkraftig.[4] Detta kan ge en indikation och varning om vad denna revolution kan leda till. Det globala fotavtrycket måste enligt Romklubben minskas. Detta kan antingen ske genom en dramatiskt minskad konsumtionsnivå eller att världens befolkning reduceras till hållbara nivåer. Enligt Rockström kan dock mänskligheten stå inför en blomstrande framtid om den fjärde industriella revolutionen kopplas till rättvisa och planetär motståndskraft.[5] Belöningen kommer efter stålbadet.

The world has put in place the framework and vision for transformation. The goal of the Fourth Industrial Revolution must be to rapidly turn this vision into a reality.  (Johan Rockström)

Global Challenges Foundation där Rockström ingår arbetar aktivt med att utveckla och föreslå modeller för hur ett globalt styre som kan hantera omställningen ska se ut. Detta görs, i enlighet med Romklubbsmodellen, baserat på de globala katastrofala risker som de själva har identifierat (bland annat i samarbete med Nick Boströms Future of Humanity Institute och amerikanska Bulletin of the Atomic Scientists). Nyligen instiftades också ett pris på 5 miljoner dollar i syfte att främja utvecklandet av nya innovativa former av globalt samarbete.

Förutom teknikentusiaster och miljövänner så samlar idéerna även delar av den nyandliga rörelsen. Ervin Laszlo ansåg i enlighet med Reiser att en ny teknospirituell religion behövde utvecklas för att samla mänskligheten. Österländsk religion och konst skulle förenas med västerländsk vetenskap och teknologi.[6] Ett verktyg i detta arbete är Budapestklubben (en systerklubb till Romklubben som bildades utifrån ett samtal Laszlo hade med Romklubbens ordförande Aurelio Peccei) som tillkom i syfte att utveckla ett globalt medvetande för att klara av framtidens utmaningar. I denna klubb samlas en mängd prominenta kulturpersonligheter och statsmän (bl.a. Michail Gorbatjov, Jane Goodall, Arthur C Clarke och Dalai Lama).

Från Noosphere Forum

Den teknospirituella agendan framträder kanske allra tydligast i Laszlos och Foundation for the Law of Times projekt Noosphere Forum. Människan förutses i detta fullständigt integreras i ett globalt panopticon och stå i förbindelse med världshjärnan/AI genom en neurolänk. Ett matrix där människan får tillgång till en enorm datakapacitet samtidigt som hon kan manipuleras till önskvärda beteenden från ovan.

Hur överdrivet och teknikoptimistiskt detta än kan låta så tillkännagav den sydafrikanske entreprenören, uppfinnaren och miljardären Elon Musk i april 2017 att han skulle börja utveckla affärsprojektet Neuralink med ambitionen att integrera människan med en artificiell intelligens.[7] Musk har precis som Global Challenges Foundation varnat för konsekvenserna av en AI som blir självständig och löper amok och argumenterar för att om vi människor blir en del av det teknologiska systemet/AI:n så kan den kontrolleras. Detta är tankar som även James Lovelock, Nick Boström och Stephen Hawking har gett uttryck för.

If we can somehow merge with our electronic creations in a larger scale endosymbiosis, it may provide a better next step in the evolution of humanity and Gaia. (James Lovelock)

Frågan är vilket hot mot människan som är allvarligast? Består det av de problem som vi dagligen matas med eller ska vi vara mer oroliga för den ordinerade medicinen? Vill vi vara del av en teknologisk utveckling som fullständigt förändrar människans natur och integrerar oss i en allomfattande världshjärna? Är detta det paradis som utlovats eller står vi inför helvetets portar?

[1] Reiser, L. Oliver (1975), Cosmic Humanism and World Unity (World Institute creative findings, v. 2), Gordon & Breach Publishing Group; 1St Edition edition
[2] Stulman, Julius (1967), Evolving mankind’s future: The world institute: a problem-solving methodology, Lippincott: Philadelphia
[3] https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs001140050525
[4] http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2009/03/a-predicted-glo.html
[5] https://www.weforum.org/agenda/2016/01/revolution-warming-planet
[6] http://www.earthportals.com/Portal_Messenger/oliver.html#cosmic
[7] https://www.theverge.com/2017/3/27/15077864/elon-musk-neuralink-brain-computer-interface-ai-cyborgs


Läs mer i mina böcker Rockefeller – en klimatsmart historia (2019) och Den globala världshjärnan (2022)

Comments 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.