World Economic Forums digitala panoptikon

Inför World Economic Forums sammankomst 2020 släpptes rapporten Unlocking Technology for the Global Goals av WEFs arbetsgrupp Global Future Council on 4IR for Global Public Goods, i samarbete med revisions- och konsultbolaget PwC. I rapporten görs en genomgång om hur den Fjärde Industriella Revolutionens avancerade teknologier ska medverka till att uppfylla FNs 17 globala mål.

Arbetet ingår i WEFs nya satsning Frontier 2030 under ledning av danska Anne Marie Engtoft Larsen (som även medverkat till Klaus Schwabs bok Shaping the Fourth Industrial Revolution). Anmärkningsvärt är att sex av de sju huvudförfattarna är kvinnor. Är det Big Mother som kommer för att rädda oss?

Världen ska, om det går enligt deras planer, fullständigt transformeras under loppet av ett decennium. FN har utropat det nya årtiondet till Decade of Action och vi har enligt dem tio år på oss att rädda världen.

Aktionen är koordinerad och består av regeringar, internationella organisationer och företrädare för “civilsamhället.” Med på båten är även de stora teknikjättarna som alla ser stora förtjänster (läs: hundratals miljarder) i att ”rädda och förbättra världen”. Allt enligt WEFs princip med Offentlig-Privat samverkan.

The United Nation’s 17 Global Goals give a blueprint for what we globally and collectively must do if we are to end extreme poverty, protect our natural environment, revert climate change and create a more sustainable, equal and prosperous future for all. (Unlocking Technology for the Global Goals)

Så, vad handlar då den teknologiska lösningen om?

Rapporten går igenom på vilka sätt 4IR ska kunna hjälpa till att lösa de globala målen och det hela är baserat på ett teknokratiskt (mar)drömsamhälle där hela världen ska styras och kontrolleras med hjälp av AI, satelliter, robotik, drönare och Internet of Things med artificiell mat på menyn. Ett globalt panoptikon där människans alla aktiviteter ska mätas, analyseras och korrigeras med hjälp av Social Creditsja, även här i väst! Detta är den yttersta formen av social ingenjörskonst. I visionen för den fjärde industriella revolutionen ska även människan förändras från grunden och bli något annat än en människa.

Detta är en plan som utlovar Utopia men som är ett allvarligt hot mot mänsklighetens frihet. Den fjärde industriella revolutionen utgör istället ett maktfullkomligt vapen mot massorna med en digital gud (AI) som ska döma och kontrollera oss i realtid.

It is conceivable, on the other hand, that geocybernetics will follow completely different (or complementary) courses that lie more in the realm of social management. Here the demographic issue overrides other themes: Is there an optimal number of human beings to be supported by the ecosphere ? What is the right mix of condensing people in cities and dispersing them across landscapes? (Hans Joachim Schellnhuber)

Nedan listas målen och några av de åtgärder som WEF föreslår. Detta hänger också ihop med G20-gruppens målsättningar om Society 5.0.

Mål 1. Ingen fattigdom

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bl.a. även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.

Lösning:

 • AI-enabled digital footprint for credit/ mobile money access
 • Blockchain digital identity solutions to enable economic identities, incl. for refugees

Det första exemplet handlar om att en AI analyserar en persons kreditvärdighet genom dennas digitala fotavtryck (Facebook, Twitter etc.). Det andra samlar in information om människor genom Blockchain-teknik för att säkerställa deras bakgrund, färdigheter och underförstått även dåliga vanor och beteenden. Alltså samma system som Social Credits i Kina, som började som Ant Financials Zhima Credits för att bedöma kunders kreditvärdighet. Ant Financial (tidigare Alipay) är Alibabas finansbolag. Alibaba är strategisk partner i World Economic Forum och dess grundare Jack Ma sitter styrelsen).

https://www.youtube.com/watch?time_continue=158&v=0bEJO4Twgu4&feature=emb_logo

Mål 2. Ingen hunger

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.

Lösning:

 • Low-cost, low-GHG emissions synthetic proteins
 • AI, sensors and blockchain to eliminate spoilage/loss in food value chain, including smart food storage

Det första exemplet handlar om att skapa syntetisk mat medan det andra bygger på att teknologiskt övervaka alla processer som hanterar livsmedel. Inget spill eller att (synt)maten tar slut i butiken.

Mål 3. Hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Lösning:

 • Smart homecare, smart wearables and virtual healthcare assistants
 • Monitoring and predicting health metrics and disease, including smart implants, wearables

Bli diagnosticerad av en irr-doktor och få din kropp övervakad med hjälp av inopererade sensorer.

Mål 4. God utbildning för alla

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Lösning:

 • AI-driven assessments to enable the delivery of continuous feedback
 • AI-designed digital curriculums, teaching plans and content across devices

Låt en AI stå för indoktrineringen. Tröttnar aldrig och tjatar tills du ger upp.

Mål 5. Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Lösning:

 • AI-enabled real-time gender data analytics
 • AI to identify unbiased selection to support inclusivity

Ersätt mänsklig intelligens med en AI för att undvika icke-korrekta bedömningar. Analysera data för att identifiera och korrigera oönskade könsskillnader.

Mål 6. Rent vatten och sanitet

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Lösning:

 • AI-enhanced scenario modeling for water infrastructure risks and performance
 • Smart water-infrastructure predictive maintenance

Övervaka alla vattensystem.

Mål 7. Hållbar energi för alla

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

Lösning:

 • 4IR-enabled decentralized and coordinated energy-grid management, incl. IoT, AI
 • Smart infrastructure for operational efficiency and maintenance

Övervaka alla energisystem.

https://www.youtube.com/watch?v=JUwIC73uiIw

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Lösning:

 • Robotics for process automation for increased productivity
 • AI-enabled digital support hubs for workers

Ersätt arbetsuppgifter med robotar. Guida den arbetsstyrka som finns kvar med AI.

https://www.youtube.com/watch?v=eNPC1N8de00

Mål 9. Hållbar industri

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

Lösning:

 • IoT-enabled tracking and optimization of industrial machinery
 • Robotics for manufacturing and construction process automation

Övervaka alla industriprocesser. Automatisera och gör människor mer och mer irrelevanta.

Mål 10. Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Lösning:

 • AI-enabled digital footprint for mobile money access
 • Next-gen demographics data analytics

Analysera data för att identifiera och korrigera oönskade skillnader mellan länder och regioner.

Mål 11. Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Lösning:

 • Sensor-based grid and AI-based urban network management (pollution, waste, water, energy)
 • Next-gen satellite, drone and IoT landuse detection and management

Utveckla smarta städer med realtidsövervakning med hjälp av AI, drönare och satelliter. Övervakningskameror och ansiktsigenkänning. Självkörande bilar.

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Lösning:

 • AI- and IoT-enabled consumption and production data analytics
 • AI-optimized logistics and distribution networks to minimize costs, emissions and waste

Övervaka och analysera våra konsumtionsvanor för att hålla ned våra koldioxidavtryck.

Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Lösning:

 • Earth management big data platform e.g. monitoring carbon emissions
 • Smart and transparent land-use management

Bygg upp ett globalt panoptikon som övervakar jordsystemets alla processer.

Mål 14. Hav och marina resurser

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.

Lösning:

 • Habitat monitoring and analytics (e.g. monitoring pH and pollution)
 • AI-enabled data platforms to monitor and manage fishing activity and compliance

Övervaka haven och bestraffa de som de som gör sig skyldiga till illegala aktiviteter.

Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald

Lösning:

 • Real-time habitat and land-use mapping, monitoring and detection of illegal or adverse activities
 • 4IR-enabled wildlife tracking, monitoring, analytics and pattern forecasting and real-time detection, e.g. disease, animal capture

Övervaka alla skogar och bestraffa de som de som gör sig skyldiga till illegala aktiviteter.

Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Lösning:

 • AI-enabled identity tax fraud identification (using browsing data, retail data and payments history)
 • Blockchain-enabled citizen loyalty and reward platforms

Inför Social Credits för att skapa lydnad till överheten och bestraffa oönskade beteenden.

Dessutom listas ett antal teknologier som ligger i startgroparna och som kan användas för att uppfylla målen. Här hittar vi bland annat:

 • Genetic rescue and genome modification for endangered and extinct species and resilience
 • Low-cost, low-GHG emissions synthetic proteins (AI and synthetic biology)
 • Decoding well-being and longevity using AI and sensors for personalized health maps and sequenced genomes and phenotypic data
 • Gene editing (e.g. CRISPR) to tackle human diseases driven by gene mutation

Risker med den nya teknologin

De ser dock vissa risker med sin sköna nya värld:

For all of the enormous potential that scaling Fourth Industrial Revolution technologies offer for accelerating action to reach the Global Goals, these technologies also have the potential to exacerbate many existing societal challenges, and to create new risks that could hinder the Global Goals.

 • Det AI-ledda teknologiska systemet kan komma att agera fördomsfullt och partiskt.
 • Det är svårt att nå full sysselsättning om allting ska automatiseras.
 • Kontrollen och makten över teknologin riskerar att koncentreras till några få aktörer.

Technology solutions, including AI, blockchain, the IoT, cloud services, 5G and quantum computing can consume large amounts of energy due to the computer processing power required and the number of operations or sensors feeding into the digital system or network.

 • Det avancerade teknologiska systemet konsumerar enorma mängder med energi.
 • AI och datorsyn kan användas för att hitta och exploatera sällsynta råvaror istället för att skydda naturen.
 • Elektroniskt skrot från alla de datorer, sensorer och enheter som behövs till teknolösningen kan ge upphov till miljöföroreningar.

In 2021, the amount of e-waste generated is predicted to grow to 52.2 million tonnes,71 with just 20% formally recycled.

 • Missbruk av den personliga data som samlas in kan skada anseende, ekonomi och säkerhet.
 • Cyberattacker kan lamslå systemet.

Dirk Helbing, chefen för FuturICT, har sedan några år tillbaka varnat för att en övervakningsfascism är på väg att byggas upp som saknar motstycke.

‘Vi står inför en ny typ av totalitärt system av globala dimensioner som måste stoppas omedelbart. En nödoperation är oundviklig, om vi vill rädda demokrati, frihet och mänsklig värdighet,  varnade jag. ‘Ursäkter såsom terrorism, cyberhot och klimatförändringar har använts för att underminera vårt privatliv, våra rättigheter och vår demokrati.’

För att hålla sig inom de planetära gränserna med bibehållen tillväxt kan världens befolkning behöva reduceras med en tredjedel. Inför en “digital domedag” där en AI fattar beslut om liv och död, skulle system som social credits kunna användas för att utvärdera medborgarnas nytta och avgöra vem som ska få tillgång till mat och resurser. Implikationerna med det framväxande digitala samhället kan snabbt bli förödande för människan. Helbing nämner som exempel den brittiska säkerhetstjänstens system Karma Police som analyserar vad du tittar och lyssnar på. Helbing noterar att alla funktioner som en fascistisk stat kan behöva redan implementerats digitalt eller är under införande, och att de kan användas i en samhällsomfattande skala när som helst. (text från Rockefeller – En klimatsmart historia)

Fåren har överlämnat kontrollen till vargarna. Precis som FN har deklarerat Decade of Action är det dags att alla som står upp för en fri mänsklighet att mota bort den teknokratiska övervakningsfascism som nu hotar oss alla.

Save Our Species!


Läs även: Högt spel i Davos
Shaping the Fourth Industrial Revolution
AI – hot, möjlighet eller fiktion

Läs mer om bakgrunden och Fjärde Industriella Revolutionen i Rockefeller – en klimatsmart historia, om hållbarhetsmålen och WEFs teknokratiska lösningar i Den globala statskuppen och om FNs planer på ett globalt panoptikon i Den digitala världshjärnan.

Comments 3

 • […] for the Global Goals (som sammanställdes av PWC och som jag gick igenom i detalj i mitt inlägg World Economic Forums digitala panoptikon). Detta innebär att världens teknikjättar (som ingår i World Economic Forums arbetsgrupper) ska […]

 • […] for the Global Goals (som sammanställdes av PWC och som jag gick igenom i detalj i mitt inlägg World Economic Forums digitala panoptikon). Detta innebär att världens teknikjättar (som ingår i World Economic Forums arbetsgrupper) ska […]

 • Ännu en vass och initierad analys. Tack för den, även om jag får magont när jag läser. Nu infinner sig frågan: hur ska vansinnet stoppas? Planen på en NWO verkar ju vara antingen helt okontroversiell eller okänd bland journalister och politiker. Pharos är sannerligen en fyrbåk i mörkret och dimman, men “The dark force” är extremt stark. Finns det någon form av organiserad motkraft någonstans i världen? Hur når vi politikerna? Hur få MSM att inse vad som håller på att hända, och att informera medborgarna om det? Det känns som att det börjar bli bråttom…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.