Worldshift 2012 – En ny upplyst världsordning

Det har länge planerats för vår tid. Speciellt handlar detta om hur världen ska hantera en stor kris där den gamla ordningen inte längre kan upprätthållas. Alla imperier har ett slut. Det gäller därför för en elit att i förhand skapa livbåtar för att hantera omställningen och säkerställa sin makt i det samhällssystem som kommer efter fallet. Detta rymmer ett utopiskt tänkande om hur en ny upplyst civilisation ska byggas på ruinerna av den gamla världen. 

The Great Transition Initiative (som jag beskrev i mitt förra inlägg) startade 2010 projektet The Widening Circle – Campaign for Advancing a Global Citizens Movement där idéerna om den nya planetära civilisationen skulle spridas.

TWC would engage myriad individuals and organizations in articulating a shared planetary consciousness and coordinating actions to elicit public sympathy and influence decision-making.

Genom aktörer som Ervin Laszlos Club of Budapest, Kosmos Journal och Earth Charter (vars arbete samordnades av Steven Rockefeller under 1990-talet) spreds detta till såväl den FN-anknutna New Age-rörelsen som miljörörelsen.

Här ingick också Earth Charters ena ordförande Mikhael Gorbatjov som några år tidigare lanserat initiativet Creating a New Civilization tillsammans med japanska Goi Peace Foundation, Romklubben och Club of Budapest. Den forna kommunistledaren Gorbatjov, medlem av såväl Club of Budapest som Club of Rome. menade att:

We need effective global systems in an interdependent world, where everything is globalized including finance, resources and trade. Without vision and political will to build a new world order, nothing will change, and without a positive push from civil society, politics will not change.

Systemfilosofen Ervin Laszlo, som ledde Romklubbens projekt Goals for Mankind på 1970-talet (vilken predikade en ideal världsbefolkning på 500 miljoner invånare) stod i kontakt med flera av de viktigaste ledarna inom New Age-världen. Han medverkade också i FN:s projekt New International Economic Order och skulle nu medverka till att skapa en upplyst massrörelse utifrån dessa visioner.

Från Widening Circle:

The global transformation will require the awakening of a new social actor: a vast movement of global citizens expressing a supranational identity and building new institutions for a planetary age.

Laszlo grundade Club of Budapest 1993 med målsättningen att ändra mänsklighetens inriktning – från förfall, polarisering och katastrof till en transformation av våra värden och prioriteringar i en riktning mot humanism, etik och global hållbarhet.

I Ervin Laszlos bok Worldshift 2012, med förord av Gorbatjov, beskrivs hans ideal om ett världssystem där nationalstaterna ska ingå i federationer som EU, Afrikanska Unionen, Nordamerikanska Unionen och där United Peoples Organization (FN:s ersättare) ska styra en världsarmé och besluta i globala frågor som rör fred, säkerhet, miljöskydd, information/kommunikation och finans.

UPO ska politiskt bestå av representanter från de regionala federationerna men här ingår också tusentals NGOs samt företagsorganisationer. Här finns också målet om en World Environment Organization som kan koordinera miljöprogram i de regionala federationerna. Allt ska dock, precis som EU, bygga på subsidaritetsprincipen. På den lägsta nivån ska direktdemokrati tillämpas (digitalt om avstånden är för långa).

Regionala valutor har ersatt de nationella och en ny global valuta kallad Gaia används för den transnationella handeln (Laszlo angav i sin framtidsvision att detta skulle vara genomfört 2020).

Detta har stora likheter med den vision om ett ”kosmiskt visdomstempel” som beskrevs i filosofiprofessorn Oliver Reisers postuma bok Cosmic Humanism and World Unity (1975) och som Laszlo var redaktör för under sin tid vid World Institute. Läs mer om detta här.

Laszlo har därefter fört vidare detta idéarv genom forum som Club of Budapest. Reiser hade i sin tur inspirerats av Alice Baileys neoteosofi som telepatiskt dikterats till henne av ”Tibetanen”, Djwhal Kuhl. I förordet till Baileys bok Education in the New Age skrev Reiser följande:

…we need not only the political synthesis of a World Federation in which the Eastern and Western hemispheres function like the right and left lobes of man’s brain, with the seat of the World Brain serving as the point of decussation of the planetary nerves, but we need also a planetary way of life, a planetary ethics, and a planetary way of feeling to supply the powerful drive we shall require for the great tasks that lie ahead of us.

Detta är exakt det som Laszlo predikar.

Laszlo ser, i sin senaste bok Global Shift NOW, pandemin som en ”värdefull gåva”. Läs mer här.

This is a great experiment, a great experiment in creating the next step in human evolution. So Global Shift NOW is a precious opportunity. It is in a way a blessing in disguise that we have such a crisis.

Med katastrofen som hjälp ska en ny etik och ett nytt system skapas. En gyllene tidsålder. Något som Reiser skrev om redan 1942 i sin bok med den passande titeln A New Earth and a New Humanity. Jämför med orden från World Economic Forums ordförande Klaus Schwab i samband med att han presenterade The Great Reset:

The COVID-19 crisis is affecting every facet of people’s lives in every corner of the world. But tragedy need not be its only legacy. On the contrary, the pandemic represents a rare but narrow window of opportunity to reflect, reimagine, and reset our world to create a healthier, more equitable, and more prosperous future.

I Schwabs senaste bok Stakeholder Capitalism presenteras dessutom ett världssystem som uppvisar stora likheter med såväl Laszlos som Raskins visioner. Schwab tar även upp subsidaritetsprincipen – att alla beslut ska fattas på en så lokal nivå som möjligt – med hänvisning till EU. Med tanke på att Schwabs fjärde industriella revolution och Laszlos ”makroskifte” inte är något som direkt har beställts underifrån framstår talet som subsidaritet mest som billig fernissa. Och hur väl har denna princip sedan fungerat i EU med ett ledarskap förankrat i World Economic Forum och Trilaterala Kommissionen?

Changing Images of Man

Ervin Laszlo medverkade som referee till SRI Internationals projekt Changing images of Man vid Stanford University under början av 70-talet. Detta var i sin tur en del av bokserien Explorations of World Order där Laszlo agerade redaktör. SRI International var nära sammanvävt med den amerikanska regeringen, försvarsdepartementet och CIA. Dess sociologiavdelning Center for the Study of Social Policy etablerades 1968 av US Office of Education med syftet att “investigate alternative future possibilities for the society and their implications for educational policy.”

Centret började därefter studera ”World Macro Problems” för att utverka en plan om hur världen behövde utvecklas för att möta framtidens utmaningar och förändra människan så att hon bättre levde upp till den post-industriella erans krav. Dessa ambitioner, som uppvisade stora likheter med Romklubbens idéer, ingick sedan i Changing images of Man. 

Projektet leddes av futuristerna Willis Harman och O.W. Markley. Enligt deras analys kunde framtiden ta två olika vägar.

Technological extrapolationist image:

Ett teknokratiskt och centralplanerat samhälle med ett expert/elitstyre där medborgarnas fritid har institutionaliserats och tekniker för beteendemodifiering används ekonomiskt, politiskt och socialt. Samhället präglas av en allt mer ökad urbanisering och inflyttning till megastäder.

Evolutionary transformationalist image:

Ett balanserat, politiskt och ekonomiskt decentraliserat samhälle med mindre teknologi och mer fritid där beteendemodifierande tekniker används sparsamt utom när det anses som nödvändigt av gruppen. Ekonomisk utjämning med beroende av holistisk expertis och större deltagande från medborgarna i planeringsarbetet. Teknisk och vetenskaplig utveckling är anpassad till det nya ”moraliska” paradigmet. Med detta följer en större medvetenhet om den värld vi ingår i.

Dessa två “bilder” utgjorde de två motpolerna i det dialektiska spelet. Det gällde sedan att navigera rätt för att minimera de negativa effekterna under omställningen. De presenterade därefter en aktionsplan till regeringar, företag och stiftelser för att med social ingenjörskonst leda mänskligheten till den önskade utopin.

I Changing images of Man uttrycktes dock följande varning:

Methods of regulation that severely reduce individual freedoms could be welcomed in the face of severe disruptions. We could quickly or, more likely, gradually emerge into the kind of society that Bertram Gross (1970) has termed “friendly fascism. This is a fascism that “will come under the slogans of democracy and 100 percent Americanism … in the form of an advanced technological society, supported by its techniques-a techno-urban fascism, American style”

Farhågan var att Laszlos och Willis Harmans idealsamhälle skulle kidnappas av den industriella eliten för att ensidigt omformas till deras ”technological extrapolationist image”. Det som vi nu kan benämna som Fortress World.

Snarare skulle det i slutändan bli någon form av fusion av de båda framtidsbilderna. Hur som helst ansågs någon form av auktoritär reaktion vara nödvändig även för att hantera omställningen till det önskade post-industriella samhället (evolutionary transformationalist image).

Regulation and restraint of behavior will be necessary in order to hold the society together while it goes around a difficult corner. The more there can be general understanding of the transitory but inescapable nature of this need, the higher will be the likelihood that a more permanent authoritarian regime can be avoided.

För att få människorna att stå ut med omställningen behövdes också en vision om att ett bättre samhälle skulle uppenbara sig efter den svåra tiden.

Finansiärer till Changing images of Man var Charles Kettering Foundation. En av Trilaterala Kommissionens tidiga finansiärer och en nära partner till Rockefellersfären. Projektet kan sägas ha  utgjort en del av trilateralernas plan om att (med hjälp från SRIs futurister) skapa The Technetronic Society. I detta skulle New Age utgöra en viktig beståndsdel. Som författarna Lynn Picknett och Clive Prince skriver i sin bok Stargate Conspiracy om projektet på SRI:

The only resource for those in positions of power and authority was for them to actively hijack the belief systems that underpinned this social unrest, moving it in whatever direction gave them the greatest advantage and retaining their control over the masses.

På SRI utvecklades också övervakningsteknologier och Artificiell Intelligens för det amerikanska försvarets och säkerhetstjänsternas räkning. Detta var beståndsdelar som var centrala i bygget av det globala teknokratiska systemet. Ett system där New Age och året 2012 skulle spela viktiga roller (mer om det i nästa del).

Källor

Laszlo, Ervin (2009), Worldshift 2012: Making Green Business, New Politics, and Higher Consciousness Work Together, Rochester: Inner Traditions
Markley, O.W., Harman, Willis W. (1981), Changing Images of Man, SRI International, New York: Pergamon Press
The Great Transition Initiative (2010), Imagine All the People: Advancing a global citizens movement, Great Transition Initiative

Comments 2

  • Hur länge varar en evighet? Hur många “upplysta världsordningar” ryms i en evighet? Hur många “big-bangs” ryms i en evighet? Och, utifrån emperi har många upplevt tidlösheten i att vara utanför kroppen. Utifrån denna teori kan man se två olika existenser; en andlig tidlös och en skapad energiexistens med tid. Om nu då allt har sin cykliska upprepning över eonerna måste ju de andlige dimensionerna ha fastnat i en fix ide`, som de flesta religioner speglar och benämner profetior.

  • Mycket intressant sammansättning och analys av riktigt skrämmande citat. Förhoppningsvis, kan flera människor fokusera på de riktiga och rätt okända personer som utformar strategierna för vår framtid. En bra tankeställare är också att ta upp vad som är naturligt för människan samt den där obekväma frågan om “rätt och fel”.
    Ser fram emot en ny bok!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.